نگاهی به سوابق خانمی كه می خواهد وزیر بشود!!!!!

6211_119788203929_95040933929_2281908_2389197_n

محمود احمدی نژاد تابو شکنی کرده و تصمیم دارد برای برخی پست ها در کابینه اش از خانم ها استفاده کند. بر اساس شواهد موجود فاطمه آجرلو یکی از خانم هایی است که برای تابو شکنی به مجلس معرفی خواهد شد. برای اشنایی با نظرات و نوع نگاه ایشان به مسائل اجتماعی به توجه شما را به مطلب زیر جلب می کنیم.
وقتی شنیدیم یک وزیر زن برای وزارت رفاه معرفی شده است،به آستانه ذوقمرگی رسیدیم . این بود که بنا بر وظیفۀ جنسیتی خود، پیشینه ای از فعالیت ها و سخنان خانم آجرلو را جمع آوری کردیم تا همگان بدانند و آگاه باشند که معرفی و انتخاب ایشان،نشان دهندۀ تکریم مقام زنان است وخدای ناکرده یک مسالۀ صوری در جهت انحراف اذهان عمومی و خصوصی ایران و سایر نقاط جهان از مسایل مربوط به انتخابات نیست:
* هم اکنون نمایندۀ مجلس هستند.پیش از آن،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد کرج و مسئول بسیج دانشجویی واحد خواهران استان تهران بوده اند.البته واضح و مبرهن است که این تجربیات ،در ادارۀ مملکت نقش کلیدی و اساسی دارد.وقایع دو ماهۀاخیرشاهد روشنی بر این مدعاست.
* از هواداران سرسخت رفاه و آسایش بانوان عزیزمان هستند و از این رو با زحمت و اشتغال طاقت فرسای زنان در جامعه مخالفند و این امر موهن را وظیفۀ مردان می دانند:
– این مردان هستند که به خواستگاری می روند و مسئولیت ازدواج هم با مردان است و این بسیار خوب است بر اساس واقعیت جامعه تصمیم گرفته شود.چه شد که در غرب بنیان خانواده ها از هم پلشید؟چون زنان به عنوان نیروهای کار ارزان قیمت برای تامین معاش از خانه ها بیرون کشیده شدند و به این ترتیب نقش واقعی مردها در جامعه کم رنگ شد.(بخشی از سخنرانی ایشان،در مقام دفاع از طرح سهمیه بندی در کنکور)
* در زمینۀ تئوریزه کردن دستاوردهای مهم و بزرگ دولت کریمۀ نهم،دارای فوق تخصص و کرسی ویژه هستند:
– مهم ترین دستاورد دولت نهم و آقای احمدی نژاد،نشاندن لبخند رضایت بر روی لبان مقام معظم رهبری است.(رجا نیوز،4/2/88)
* از مدافعان سرسخت شعور ملت به شمار می آیند:
– نادیده گرفتن فعالیت های دولت،توهین به شعور ملت است.(رجا نیوز،4/2/88)
* در زمینۀ همراهی دربست با نظرات رییس جمهور، مواضع سفت و سختی دارند . این امر احتمال تغییر وزیر رفاه را به صفر می رساند و باعث ثبات قرص و قایم وزیر این وزارتخانه می شود که امر بسیار مهمی است :
– محصولی،انتخاب احمدی نژاد است و بر این اساس،قصد دارم از دیدگاههای رییس جمهور دفاع کنم(در دفاع از معرفی محصولی به مجلس در سمت وزیرکشور ،فارس،27/8/87)
* علاوه بر کاندیداتوری وزارت رفاه،وظیفۀ خطیر سخنگویی "فرزندان ولایت"را هم بر عهده دارند:
– فرزندان ولایت اجازه نمی دهند طرفداران موسوی به اهداف شوم خود دست یابند.(در واکنش به اخباری مبنی بر جدیت مهندس موسوی برای تشکیل حزب سیاسی)
(البته به گزارش ناظران ناآگاه،نشانه هایی از فرزندان مذکور در سطح خیابانهای تهران و پاره ای اماکن دیگر در طی دو ماهه اخیر مشاهده شده است.)
* از نظریه پردازان"طرح سهمیه بندی جنسیتی و محدود کردن حضور دختران در دانشگاهها "به شمار می آیند و در این زمینه دارای کرسی تخصصی در مجلس شورای اسلامی می باشند.
* از طراحان طرح"عفاف"در مجلس هستند.بر اساس این طرح،زنان ایرانی مکلف به استفاده از "چادر"به عنوان پوشش ملی هستند.
* از هواداران تامین اجتماعی در راستای زنانه – مردانه کردن کتابهای درسی هستند:
– کتابهای درسی باید با توجه به موقعیت جنسی دانش آموزان تدوین شوند.
* دارای طرحهای مشخص و روشنی در رابطه با ساختار معماری مدارس دخترانه در راستای رفاه این عزیزان هستند.در این طرح،مدارس دخترانه به سبک و سیاق برج و باروهای دورۀ مغول ساخته می شوند تا آسیب پذیری روحی و روانی جامعه از بیخ قطع شود:
– مدارس دخترانه کشور باید به سمت و سیاقی برود که فضایی در آن ایجاد شود که دخترانمان راحت درس بخوانند و تردد کنند،باید با مدارس دخترانۀ جهان متفاوت باشد.(25/5/88)
فلذا اینجانب به نوبۀ خودم این انتخاب شایسته را به کلیۀ مردم ایران و جهان بخصوص بانوان ایرانی کلیۀ قرون و اعصار و
عزیزان لشکری و کشوری تبریک عرض می کنم.
* هم اکنون نمایندۀ مجلس هستند.پیش از آن،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد کرج و مسئول بسیج دانشجویی واحد خواهران استان تهران بوده اند.البته واضح و مبرهن است که این تجربیات ،در ادارۀ مملکت نقش کلیدی و اساسی دارد.وقایع دو ماهۀاخیرشاهد روشنی بر این مدعاست.
* از هواداران سرسخت رفاه و آسایش بانوان عزیزمان هستند و از این رو با زحمت و اشتغال طاقت فرسای زنان در جامعه مخالفند و این امر موهن را وظیفۀ مردان می دانند:
– این مردان هستند که به خواستگاری می روند و مسئولیت ازدواج هم با مردان است و این بسیار خوب است بر اساس واقعیت جامعه تصمیم گرفته شود.چه شد که در غرب بنیان خانواده ها از هم پلشید؟چون زنان به عنوان نیروهای کار ارزان قیمت برای تامین معاش از خانه ها بیرون کشیده شدند و به این ترتیب نقش واقعی مردها در جامعه کم رنگ شد.(بخشی از سخنرانی ایشان،در مقام دفاع از طرح سهمیه بندی در کنکور)
* در زمینۀ تئوریزه کردن دستاوردهای مهم و بزرگ دولت کریمۀ نهم،دارای فوق تخصص و کرسی ویژه هستند:
– مهم ترین دستاورد دولت نهم و آقای احمدی نژاد،نشاندن لبخند رضایت بر روی لبان مقام معظم رهبری است.(رجا نیوز،4/2/88)
* از مدافعان سرسخت شعور ملت به شمار می آیند:
– نادیده گرفتن فعالیت های دولت،توهین به شعور ملت است.(رجا نیوز،4/2/88)
* در زمینۀ همراهی دربست با نظرات رییس جمهور، مواضع سفت و سختی دارند . این امر احتمال تغییر وزیر رفاه را به صفر می رساند و باعث ثبات قرص و قایم وزیر این وزارتخانه می شود که امر بسیار مهمی است :
– محصولی،انتخاب احمدی نژاد است و بر این اساس،قصد دارم از دیدگاههای رییس جمهور دفاع کنم(در دفاع از معرفی محصولی به مجلس در سمت وزیرکشور ،فارس،27/8/87)
* علاوه بر کاندیداتوری وزارت رفاه،وظیفۀ خطیر سخنگویی "فرزندان ولایت"را هم بر عهده دارند:
– فرزندان ولایت اجازه نمی دهند طرفداران موسوی به اهداف شوم خود دست یابند.(در واکنش به اخباری مبنی بر جدیت مهندس موسوی برای تشکیل حزب سیاسی)
(البته به گزارش ناظران ناآگاه،نشانه هایی از فرزندان مذکور در سطح خیابانهای تهران و پاره ای اماکن دیگر در طی دو ماهه اخیر مشاهده شده است.)
* از نظریه پردازان"طرح سهمیه بندی جنسیتی و محدود کردن حضور دختران در دانشگاهها "به شمار می آیند و در این زمینه دارای کرسی تخصصی در مجلس شورای اسلامی می باشند.
* از طراحان طرح"عفاف"در مجلس هستند.بر اساس این طرح،زنان ایرانی مکلف به استفاده از "چادر"به عنوان پوشش ملی هستند.
* از هواداران تامین اجتماعی در راستای زنانه – مردانه کردن کتابهای درسی هستند:
– کتابهای درسی باید با توجه به موقعیت جنسی دانش آموزان تدوین شوند.
* دارای طرحهای مشخص و روشنی در رابطه با ساختار معماری مدارس دخترانه در راستای رفاه این عزیزان هستند.در این طرح،مدارس دخترانه به سبک و سیاق برج و باروهای دورۀ مغول ساخته می شوند تا آسیب پذیری روحی و روانی جامعه از بیخ قطع شود:
– مدارس دخترانه کشور باید به سمت و سیاقی برود که فضایی در آن ایجاد شود که دخترانمان راحت درس بخوانند و تردد کنند،باید با مدارس دخترانۀ جهان متفاوت باشد.(25/5/88)
فلذا اینجانب به نوبۀ خودم این انتخاب شایسته را به کلیۀ مردم ایران و جهان بخصوص بانوان ایرانی کلیۀ قرون و اعصار و
عزیزان لشکری و کشوری تبریک عرض می کنم.
http://www.javanfarda.com/News.aspx?ID=1204
منبع:سایت آی طنز

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: